מדיה
    עבור לתוכן העמוד
    דלג על עבור לתוכן העמוד

    ענף הרכב בישראל- סיכום 2015

    30/10/2016
    הגדל

    בשנת 2015 חל גידול של 5.5% , ברישום כלי רכב חדשים. מס הקנייה הממוצע עומד על 64%. עלייה ברמת הבטיחות של כלי הרכב. כ- 300 אלף כלי רכב צמודים, מתוכם 119 אלף בליסינג.


    הכנסות ממיסים- סך כל ההכנסות ממסי היבואכולל מסים על חלקי חילוףהסתכמו בשנת 2015 ב- 9.24 מיליארד ₪. מדובר בירידה ריאלית של 10% אל מול שנה קודמת, בעיקר בשל הסטת השחרורים של כלי רכב חדשים שבה הוקדמו שחרורי כלי רכב חדשים לחודש דצמבר 2014 מתוך כוונה לשלם פחות מסי קנייה על רכב חדש.

    אבזור בטיחות בכלי רכב-
     בשנת 2015, חלה עליה משמעותית ברמת האבזור הבטיחותי של כלי הרכב המיובאים לישראל. הודות לרפורמה שהחלה ב- 2013 שבה המדינה העניקהתמריצים כלכליים להתקנתה מערכות בטיחות מתקדמות. במסגרת הרפורמה נקבע מדרג בטיחות ב- 8 רמות שונות המתבססות על כמות המכללים שנקבעו בטבלה מיוחדת ומותקנים בכלי רכב. כמו כן, ניתן לייבא רכב עםמערכות בטיחות מובנות או לבצעה תקנה מקומית של האביזריםכגון: מערכות התרעה בטרםרישום ורישוי הרכב לתנועה. בשנת 2015 הגיע שיעור החדירהשלמערכות מסוימות, כגון: מערכת לניטור מרחק מהרכב מלפנים, בקרת סטייה מנתיב וזיהוי הולכי רגל, לשיעור של למעלה מ-  21% לרוב בזכות ההתקנה המקומית (מערכות מתוצרת מובילאיי ואיווקס). שיעור הטבת המס הניתנת למערכות בטיחות מגיע ל- 2250 ₪ כאשר מדובר במכונית עם דרגת בטיחות 8. תוקף התמריצים במס מופחת למערכות הבטיחות, הוארךהשנה בשנתיים נוספות עד סוף 2018 תוך העלאת גובה התמריצים. ניכר שיפור משמעותי ברמת האבזור הקיים בכלי רכב חדשים. כלי רכב בדרוג בטיחות שנע בין- 5-8 שהיא הרמה העליונה, נאמד ב- 2015 בכ- 22.5% בכלי הרכב החדשים. ב- 33% מכלי הרכב החדשים הותקנו מערכות לסטייה מנתיב. ב- 25% מהם בהתקנה מקומית. ב- 36.5% מכלי הרכב החדשים קיימים מערכות התרעה לשמירת מרחק כאשר 25% מהם בהתקנה מקומית.

    מיסוי ירוק על כלי רכב- נמשך השיפור ברמת הזיהום שלכלי הרכב המיובאים. בתחילת 2015 נכנס לתוקף עדכון בנוסחה לחישוב הציון הירוק בכלי רכב חדשים. במהלך השנים שעברו מאז כניסת הרפורמה, ירדה פליטת הפחמן הדו-חמצני מרכב ממוצע ב- 21%  כמו כן חלה ירידה משמעותית בפליטת הפחמימנים   (HC )ב- 27%  פליטת החלקיקים הנשימים ירדה ב- 24% ופליטת תחמוצות החנקן  ב  21%  ירידה בשיעור של 12% הושגה בפליטת הפחמן החד-חמצני. רשות המיסים מציינים כי בתקופה שבין כניסת הרפורמה באוגוסט 2009 ועד לעדכוןה ראשון בנוסחה, באוגוסט 2013 וכיום, רמת המיסוי(מס קנייה) האפקטיבית נמוכה מזו שהייתה מקובלת ב- 2009  והיא נאמדת בכ- 64%.

    רכישות ציי רכב- מגמת הירידהבמשקל הרכישות של ציי רכב ובכלל זה חברות ליסינג מסך המכירות, נמשכה גם בשנת 2015 מה שהביא לגידול בתחרות  והתחזקות בכוחו של הצרכן הפרטי. בדומה לשנים הקודמות, המשיך להתפתח ה- "ליסינג פרטי" שהוא במהותו ליסינג מימוניל שמיועד למגזרהפרטי. כמו כן מכירת רכב חדש דרך חברות ליסינג צבר תנופה.

    חברות ליסינג- בשנת 2015 היו כ- 219 אלף כלי רכב בבעלותם של חברות הליסינג. הכמות המהווה כ- 7.3% מכלל צי הרכב במדינת ישראל.

    מחירי רכב חדש- רמת המחירים של רכב חדש, שמרה גם ב- 2015 על  יציבות  ואילו מחירי רכב משומש המשיכו להישחק ביחס לרכב חדש. בהשוואה לאורך זמן למדד המחירים לצרכן, נמשכת ירידה ריאלית במחירי רכב, הן החדש והן המשומש. בשנת 2015 היתה הוזלה של כ- 25% במחירי רכב חדש. לעומת 24% ב- 2014 וב- 23% ב- 2013.

    נסועה שנתית- בשנת 2015 סך הממוצע השנתי לנסועה ממוצעת של כלי רכב בבעלות פרטית, עמד על 14,376 ק"מ. לעומת זאת, שמדובר ברכב שבבעלות ציי רכב וליסינג, ממוצע הנסועה עמד על 23,414 ק"מ בשנה. מגמת כמות הנסיעות ירדה משמעותית בשנים האחרונות. ההסברים לכך במגמות מחירי הדלקים וכן ברמת המינוע שעלתה ב- 2015 לכ- 305 כלי רכב לכל 1,000 תושבים. הגידול בכמות כלי הרכב, הביא לכך שכמות הנסיעות מתחלקת בין כלי רכב נוספים המצויים במשקי הבית.

    עבור לתוכן העמוד