מדיה
  עבור לתוכן העמוד
  דלג על עבור לתוכן העמוד

  אלדן תחבורה מסכמת את הרבעון השני של 2022 עם גידול ברווחים

  6/09/2022
  הגדל
  חברת אלדן תחבורה בע"מ, מחברות הליסינג והשכרת הרכב המובילות במשק, פרסמה את דו"חותיה הכספיים לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2022, המלמדים על גידול ברווחיות הגולמית והתפעולית, ועל עלייה חדה ברווח הנקי והכולל. צילום: אלדן

  עיקרי התוצאות לרבעון השני לשנת 2022

  ההכנסות ברבעון השני הסתכמו לכ-345.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-420.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

  במגזר הליסינג התפעולי ההכנסות מלקוחות חיצוניים הסתכמו בכ-270.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-305 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נבע מקיטון בהכנסות ממכירת כלי רכב ששימשו לפעילות המגזר כתוצאה מירידה בכמות כלי הרכב שנמכרו, בקיזוז עלייה בתמורה הממוצעת לרכב. מנגד חל גידול בהכנסות מהשכרה המיוחסות לפעילות המגזר כתוצאה מעלייה בתמורה הממוצעת לרכב, בקיזוז ירידה בכמות ימי ההשכרה ללקוחות המגזר. רווחי המגזר עלו ברבעון לכ-71.4 מיליון שקל, לעומת כ-50.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

  במגזר השכרת כלי רכב ההכנסות מלקוחות חיצוניים עלו לכ-61.2 מיליון שקל, לעומת כ-60.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע מגידול בהכנסות מהשכרה המיוחסות למגזר כתוצאה מעלייה בתמורה הממוצעת לרכב, בקיזוז קיטון בהכנסות ממכירת כלי רכב ששימשו לפעילות המגזר בעיקר עקב קיטון בכמות כלי הרכב שנמכרו. רווחי המגזר עלו לכ-10.8 מיליון שקל, לעומת כ-1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

  במגזר הסחר ההכנסות מלקוחות חיצוניים הסתכמו לכ-12.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-52.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נבע מירידה בכמות כלי הרכב שנמכרו ללקוחות המגזר בקיזוז עלייה בתמורה הממוצעת לרכב. רווחי המגזר עלו לכ-0.8 מיליון שקל לעומת כ-0.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

  הרווח הגולמי ברבעון צמח בכ-41.6% לכ-111.8 מיליון שקל (כ-32.3% מההכנסות), לעומת כ-78.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-18.8% מההכנסות). השיפור נבע בעיקר מירידה בהוצאות הפחת בעקבות הקיטון בצי הרכב של החברה.

  הרווח התפעולי טיפס ברבעון בכ-65% לכ-72.1 מיליון שקל, לעומת כ-43.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

  הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו לכ-23.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-22.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות המימון הושפעו מעלייה בהפרשי ההצמדה, בקיזוז ירידה בהיקף האשראי הממוצע.

  החברה רשמה זינוק של כ-126% ברווח הכולל ברבעון שני של 2022 לכ-37.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-16.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
  ניצולת צי הרכב (שיעור תפוסה ממוצע) הסתכמה ברבעון לכ-88.5%, לעומת כ-86.4% ברבעון המקביל אשתקד.

  עיקרי התוצאות למחצית הראשונה לשנת 2022

  ההכנסות במחצית הסתכמו לכ-705 מיליון שקל, בהשוואה לכ-780.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מירידה בהכנסות ממכירת רכבים בשל ירידה בכמות כלי הרכב שנמכרו. הקיטון האמור קוזז בגידול בהכנסות מהשכרה המיוחסות למגזר השכרת רכב.

  הרווח הגולמי בתקופה עלה בכ-38.9% לכ-224 מיליון שקל, לעומת כ-161.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

  הרווח התפעולי במחצית צמח בכ-59.6% לכ-148.3 מיליון שקל, לעומת כ-92.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

  הוצאות המימון, נטו הסתכמו במחצית לכ-44.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-40.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

  החברה רשמה גידול של כ-97.6% ברווח הכולל בתקופה לכ-81.4 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-41.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

  ניצולת צי הרכב (שיעור תפוסה ממוצע) הסתכמה במחצית הראשונה של 2022 לכ-88.8%, לעומת כ-87.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

  פרטים נוספים:
  ההון העצמי של החברה נכון ל-30.6.2022 עלה לכ-608.5 מיליון שקל ומהווה כ-21.5% ממאזן החברה. נכון ל-30.6.2022 לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך כ-137.2 מיליון שקל.

  בחודש יוני 2022 השלימה החברה הרחבת אג"ח סדרה ה' בהיקף של כ-92.5 מיליון שקל, בדרך של הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים.

  בחודש פברואר 2022 גייסה החברה כ-224 מיליון שקל במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה – סדרה ז'. לאור הביקושים הגבוהים הגיוס ננעל במחיר המשקף תשואה של כ-0.71%, במח"מ של כ-3.8 שנים. ערב ההנפקה, קיבלה סדרת האג"ח דירוג A על ידי חברת הדירוג S&P מעלות. בחודש יוני 2022 השלימה החברה הרחבה לאג"ח האמור בהיקף של 38.5 מיליון שקל, בדרך של הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים.

  בחודש ינואר 2022 התקשרה החברה בהסכם שיתוף פעולה עם חברת מימון ישיר להקמת מיזם משותף, שיוחזק ע"י אלדן ב-70% והיתרה ע"י חברת מימון ישיר, להעמדת הלוואות ללקוחות הרוכשים כלי רכב מאלדן או מחברות אחרות עליהם אלדן ומימון ישיר יסכימו.

  צילום: אלדן

  עבור לתוכן העמוד